Prilikom iskopavanja temelja za gradnju garaže u septembru 2006. godine Rizo Lemešević, u naselju Krivoglavci kod Vogošće, otkrio je ostatke kamene ploče sa natpisom. Po izlaska na teren naučnici su dobili informaciju da je bilo iskopano još materijala koji je prilikom gradnje opet zakopan. Prilikom iskopavanja bagerom oštećena je već pomenuta kamena ploča. Sačuvana su dva dijela, dok je treći dio koji pretstavlja početak natpisa potpuno uništen. Pretpostavlja se da je ova ploča bila dio veće arhitektonske strukture. U novembru 2006. godine pronađeni materijal prebačen je u Muzej Sarajeva.

Natpis pronađen u Krivoglavcima pravokutnog je oblika sa natpisnim poljem sačinjenim od četiri reda slova. Govoreći o kamenoj ploči Paškvalin navodi: ,,Dužina prelomljene lijeve strane sa oštećenjem iznosi 0,97m, a desne 0,70 m. Tako bi, otprilike, cijela dužina sačuvanog natpisa, imala 1,67 m, dok bi natpisno polje lijeve strane, imalo 0,84 desne 0,67m, a širine 0,30m ili ukupno 1,51m dužine, a širine 0,30m. Zanimljivo je također iznijeti činjenicu da je njegova debljina 0,30 m jednaka samoj širini natpisnog polja. Osim toga, slova natpisa imaju pisani oblik kvadrate, a na krajevima slova proširenost poput ukrasa. Slova su veličine od 3 do 5 cm.“

Značaj ovog spomenika očituje se u informacijama koje nam on daje. Riječ je o prvom pronađenom natpisu na kojem se Aquae… spominje kao municipij. Govoreći o dedikantu spomeniki vidljivo je da je Publije Elije Viktorin bio dio trojice ili četvorice osoba koji su obnašali izvršnu funkciju u municipiju. Iz daljnjeg teksta vidljivo je da je riječ o članovima elitne i ugledne porodice. Kada je riječ o dataciji ovog spomenika dolazi do razlike u mišljenjima naučnika pa ga tako paškvalin datira u sredinu II. st. ne., a Mesihović u početak ili sredinu III. st. ne. Zahvaljujući informacijama sa ovog natpisa, dopunjenim drugim spomenicima koji govore o statusu Aquae S., vidljiv je razvoj od municipija, preko kolonije do raspublike.

 

 

Više: Paškvalin/ Forić 2006: Veljko Paškvalin, Melisa Forić, Slučajni rimski nalaz iz Krivoglavaca kod Vogošće, Godišnjak CBI knj. 35, ANUBiH, Sarajevo, 161-178

Mesihović 2011: Salmedin Mesihović, ANTIQVI HOMINES BOSNAE, Filozofski fakultet u Sarajevu