DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 3. mjesto

Kasnoantički i ranosrednjovjekovni grad u selu Bakinci kod Laktaša


Na Gradini u Bakincima, kod Laktaša, nalaze se ostaci kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog grada impozantnih razmjera. Gradski kompleks se sastojao od gornjeg, srednjeg i donjeg grada koji okružuje zid debljine od 1,2 do 1,6 metara. Zid je izgrađen od lomljenog i pritesanog kamena, slaganog u nepravilne redove. Ukupna dužina odbrambenih bedema iznosi više od 440 metara.


Arheološkim istraživanjima u gornjem gradu otkrivena je građevina koja je bila pokrivena rimskim crijepom i imala podno grijanje. O tome svjedoče fragmenti crijepa i šuplje cigle hipokausta. Zidovi građevine bili su omalterisani. Unutar nje pronađene su četiri kovanice iz antičkog perioda, kao i jedna sa likom Istočno Rimskog cara Anastasija I (491-518. godina).
Sa istočne strane grada, a izvan gradskih bedema otkriveni su ostaci tri ranohrišćanske bazilike. Najbolje istražena je trobrodna bazilika. Fragmenti fresaka tamnoplave i zelene boje ukazuju da je unutrašnjost bazilike bila oslikana. Unutar apside pronađen je episkopski prijesto, a u oltaru dva ulomka kapitela, od kojih je na jednom urezana predstava jelena. Posebno je zanimljivo da su na impostu kapitela, otkrivenom u južnom brodu, urezana imena: CO(N)STAN(T)IUS, ANDREAS i CONSTANS.


Pronađeni materijalni ostaci ukazuju da je u periodu između 4. i 7. vijeka, na lokalitetu Gradina, u selu Bakinci, postojalo značajno gradsko naselje.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski