DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 7. mjesto

Na 7. mjestu liste najvažnijih arheoloških otkrića u protekloj deceniji, čiji je autor magistar antičke historije Goran Popović, nalazi se Ranohrišćanska bazilika i grobnica na svod iz Osmaka.

Na lokalitetu Crkvine, u selu Mramorak otkrivena je ranohrišćanska bazilika sa grobnicom na svod. Arheološka iskopavanja bazilike trajala su od 2013. do 2015. godine. Bazilika je orijentisana u pravcu istok – zapad i sastoji se od naosa sa apsidom, priprate i dva južna broda. Razlikuju se dvije faze gradnje bazilike. Starijoj fazi pripada naos sa apsidom, dok su priprata i južni brodovi nastali kasnije i predstavljaju mlađu fazu u gradnji bazilike. Dimenzije zidova iznose 17,60 x 11 metara, a dimenzije apside 4,90 x 2,20 m. Građena je od lomljenog kamena sa pritesanim ivicama, dok su u apsidi korišteni i blokovi sige. Kao vezivni materijal upotrebljavan krečni malter. Zidovi bazilike su očuvani do 1,80 m visine. Njena unutrašnjost bila je izmalterisana, dok je podnica imala malterni premaz. U baziliku se ulazilo sa južne strane. Uz zapadni zid priprate nalazi se klupa za sjedenje.

Unutar ranohrišćanske bazilike pronađena je rimska nadgrobna stela koja je upotrebljena kao sekundarni građevinski materijal. Nadgrobni spomenik se sastoji od dvije niše i natpisnog polja. U prvoj, gornjoj niši prikazane su tri osobe. U pitanju su muškarac, žena i dijete između njih. Riječ je o pokojnicima kojima je spomenik podignut. Sve tri osobe nose tunike dugih rukava. U drugoj niši prikazane su dvije osobe koje ne predstavljaju pokojnike već naslednike koji podižu spomenik. Između reljefnog prikaza i natpisnog polja nalazi se scena lova. U sredini polja prikazan je zec, dok su sa lijeve i desne strane psi. Tekst natpisnog polja veoma je oštećen i samo se djelimično rekonstruisan.

Grobnica na svod nalazi se u jugoistočnom brodu bazilike. Građena je od lomljenog kamena, dok je svod izgrađen od pravilno sečenih blokova sige. Unutar grobnice pronađeni su skeletni ostaci pet osoba. Na osnovu načina gradnje i arheoloških nalaza nastanak bazilike se datira u period 5. i 6. vijeka.

Rimska nadgrobna stela iz Mramorka

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski