Na današnji dan prije 2 godine, 28.02.2014. godine grupa mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, održala je Osnivačku skupštinu na kojoj su postavljeni temelji za nastanak i razvoj Udruženja BATHINVS. Glavni motiv osnivača predstavljala je želja da se doprinose razvoju spomenutih naučnih oblasti, te popularizaciji istih među širom javnošću. Prvi korak u javnom predstavljanju Udruženja došao je u vidu poziva za učešće na konferenciji HASTOR Fondacije, čija je glavna tematika bila očuvanje kulturne baštine.

 

Naišavši na pozitivne kritike nakon javnog predstavljanja članovi Udruženja, u suradnji sa Odsjekom za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, organizuju u novembru 2014. godine dvodnevni naučni skup ,,Godine razvoja i integracije – 2 000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u provinciji Dalmaciji“. Učešće u ovom skupu uzeli su istaknuti historičari, arheolozi, pravnici i filolozi sa područja bivše Jugoslavije. Ovaj naučni skup popraćen je i izložbom pod nazivom ,,Infrastrukturna slika rimske provincije Dalmacije“, koja je postavljena u prostorijama Historijskog muzeja u Sarajevu u periodu 14.11. – 23.11. 2014. godine. U okviru izložbe održana je i radionica za djecu od 8 do 11 godina sa razvnovrsnim sadržajem.

 

Uspješnost ovog naučnog skupa, i njegova medijska popraćenost, pomaže afirmaciji Udruženja na naučnoj sceni. Na adresu Udruženja dolaze pozivi za prisustvovanje promocijama knjiga: ,,Ilirski ratovi“ autora prof. dr. Marina Zaninovića ( Zagreb, novembar 2015. god.), te ,, Historija Ilira“ autora Salmedina Mesihovića i Amre Šačić ( Sarajevo, decembar 2015. god. ). Kada se govori o promociji knjige ,,Historija Ilira“ potrebno je naglasiti da je predsjednik Udruženja doktorant Edin Veletovac bio stručni saradnik na knjizi, a ostali članovi učestvovali su u organizaciji same promocije. Predstavljanje Udruženja vršilo se i kroz posjete naučnih skupova: ,,Bosna i Hercegovina u jugoslovenskim državnim okvirima (1918. -1992. ),, ( Tuzla, decembar 2014. god.) , te ,, ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDOR MATE SUIĆ“ ( Zagreb, novembar 2015. god. ).

 

Govoreći o projektima koji su označili rad Udruženja u 2015. godini svakako je potrebno istaknuti izložbu pod nazivom ,,Razvojni put kršćanske religije i njegova sveprisutnost od najranijeg povijesnog perioda u Bosni i Hercegovini“ nastalu u suradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Sarajevu. Izložba je bila postavljena u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu u periodu 15. 06. – 25. 06. 2015. godine. Ovu godinu obilježio je i rad na pripremi časopisa ,, Acta Illyrica“. Do sada su prikupljene recenzije za sve radove. Recenzenti su bili ugledni naučnici sa Univerziteta u Sarajevu , Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici i Zemaljskog muzeja BiH. Mišljenja recenzenata su razmatrana i usvojena na sjednici redakcije održanoj 09. 02. 2016. godine. Donešena je također jednoglasna odluka da redakcija krene u tehničku realizaciju časopisa. Urednik prvog broja Acta Illyrica biti će prof.dr. Salmedin Mesihović. S obzirom na reputaciju autora kao i recenzenata časopis ima za cilj da postane međunarodno priznata publikacija. Izdavanje časopisa se predviđa u drugoj polovini tekuće godine.

 

Na početku nove radne godine, i na dan obilježavanja godišnjice osnutka, članovi Udruženja BATHINVS zahvaljuju se svima koji su nam pružili potporu i potpomogli naš rad. Nastojati ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali te raditi na sličnim i novim projektima (izložbe, izdavanje časopisa, edukativni izleti i ekskurzije,…).