Krajem mjeseca februara u Sarajevu je održana osnivačka skupština udruženja Bathinvs sa ciljem formiranja i registracije udruženja. Udruženje za proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija, te ilirskog naseljeđa- BATHINVS je osnovano Odlukom o osnivanju od 28.02.2014. godine, kao dobrovoljno, nestranačko i neprofitno udruženje, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Ciljevi i aktivnosti Udruženja su:

Proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija i ilirskog naseljeđa.
Priprema i izrada publikacija i naučnih radova.
Edukacija iz oblasti drevnih i klasičnih civilizacija i ilirskog naseljeđa.
Organizovanje i istraživanje arheoloških lokaliteta a odnosi se na periode starog vijeka, drevnih i klasičnih civilizacija, „mističnih civilizacija“ i ilirskog etničkog i kulturnog kompleksa, u prostornom kontekstu drevnog Egipta, civilizacija Mezopotamije (Sumer, Akad, Babilon, Asirija), civilizacije Levanta – Kanan, Fenikija, Hebreji, Arapi – drevni Arabljani, civilizacije Male azije – Hetiti, Frikija, lidija, civilizacije starog Irana (Perzija i Medija), drevna Indija i Kina, egejska i grčo-helenistička epoha, rimski svijet, drevna Europa (Kelti, Iberi, stari Slaveni, Germani, Tračani, Dračani, Iliri, „mistični civilizacije“ (Olmeci, Asteci, Maje, Inke).

Aktivnosti će obuhvatiti i izučavanje svih aspekata civilizacije a oslonit će se i na ostale nauke: historija, arheologija, historija umjetnosti, radna historija, etnologija, lingvistika, antropologija, genetička geneologijastručna digitalizacija, računarna vizualizacija, restauracija, konzervacija, muzeologija i zaštita spomenika i ostale vezane nauke.