IZVJEŠTAJ SA PRVOG DIJELA PETOG CIKLUSA JAVNIH PREDAVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

Udruženje „BATHINVS“ je u suradnju sa Centrom za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 01.06.2021. organizovalo predavanje dr.sc. Uroša Matića sa Instituta za arheologiju Austrijske akademije nauka i umjetnosti. Matić je autor više knjiga i nekoliko desetina članaka u kojima obrađuje teme vezane za Stari Egipat. Doktorirao je na Univerzitetu u Münsteru (Njemačka), a doktorska disertacija je nagrađena duplim summa cum laude priznanjem te je dobila Philippika nagradu izdavačke kuće Harrassowitz. Tema održanog predavanja je  bila  „Prvi međuperiod u starom Egiptu: Mračno doba za Egipćane ili mračno doba za egiptologiju?“  

Na početku samog predavanja prisutnim seo bratila doc.dr. Amra Šačić Beća koja je pozdravila prisutne te predstavila biografiju gosta izlagača.  Nakon predstavljanja hronologije egipatske historije, Matić je prešao na samu temu predavanja. Predavanje je podijeljeno na šest dijelova: Prvi dio je nosio naziv Uzroci kraja Starog carstva i decentralizacija zemlje, u ovome dijelu su predstavljena različita historiografska tumačenja šta je dovelo do kraja Starog carstva kao što su moguća invazija sa Levanta, zatim klimatske promjene, revolucija i druge. Zajednička karakteristika svih ovih teorija je da ne postoji dovoljno dkaza i da ih je moguće osporiti. Drugi dio predavanja Hronologija: više pitanja nego odgovora, Matić je iskoristio da predstavi izvore koji se koriste za stvaranje hronologije međuperioda te ukaže na manjkavosti hronologija. Društveno-političke prilike i sukobi herakleopolitanskih i tebanskih kraljeva jeste bio naziv trećeg dijela predavanja u kojima su predstavljeni najznačajniji izvori za ovu temu kao što je Ankhtifiova autobiografija pronađena na zidovima njegove grobnice. Zatim je kroz analizu drugih značajnih izvora:  stela Hetepi-a, stela Djari-a, papirus Lajden I 344 opisana politička slika prvog međuperioda. U četvrtom dijelu  Regionalizacija i materijalna kultura: stari pristup i nova pitanja, predavač je ukazao na dva značajna pravca u modernoj egiptologiji : Izmještanje fokusa sa dvorske kulture na kulturu provincija i nižih slojeva te da granice materijalne kulture nije identična sa političkim granicama. U pretposljednjem dijelu izlaganja Gradovi i naselja: Rezultati aktuelnih arheoloških istraživanja, dr. Uroš Matić je predstavio neka od najnovijih arheoloških otkrića u Egipta popraćena fotografijama. U zaključku predavnja istaknuti su problemi sa kojima se trenutno susreću historičari i arheolozi koji se bave istraživanjem prvog međuperioda u starom Egiptu u koje spada nedovoljna istraživanja u delti Nila,  neobjavljivane rezultata, nedostatak C14 testiranja i slično.

U posljednjem dijelu prisutni su imali priliku da gostu predavaču postave pitanja što su i iskoristili. Predavanjem dr. Uroša Matića je nakon više decenija po prvi put u Sarajevo vraćena naučna egiptologija. Događaj je izazvao veliku pažnju stručne javnosti i studenata. Sa obje strane su izražene nade i očekivanja da slično predavanje bude organizovano uživo nakon stabilizacije epidemioloških prilika.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno