Subscribe Now
Trending News

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine. Glavni ciljevi udruženja BATHINVS su:
a) Proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa
b) Edukacija iz oblasti drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa
c) Organizovanje i istraživanje arheoloških lokaliteta
Između ostalog Udruženje će obavljati i razne vrste djelatnosti:
a) Priprema i izrada publikacija i naučnih radova
b) Saradnja sa drugim udruženjima iste ili slične struke
c) Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija, kao i drugih aktivnosti i poslova
d) Ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruženja

Na kraju želimo naglasiti da veliku zahvalnost  dugujemo prof. dr. Salmedinu Mesihoviću i višoj asistentici dr. sci. Amri Šačić, koji su bili začetnici ove ideje, a bez čije podrške i pomoći bi sve ovo bilo teško ostvarivo. Pored njih, zahvalnost dugujemo i prof. dr. Dževadu Drini koji je također izrazio svoju bezrezervnu podršku radu ovog Udruženja.

Biografije

dr sc.. Edin Veletovac, predsjednik

 

Edin Veletovac rođen je 1989. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju i školu. Diplomirao je 2011. godine na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a na istom fakultetu je i magistrirao 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Provincija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justinijana (493. – 565. god.)“ odbranio je 2017. godine također Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Od 15. marta do 15. oktobra 2014. godine bio je angažiran na projektu Tempus BIHERIT, u sklopu kojeg je radio kao demonstrator – mladi istraživač na implementaciji redovne nastave na Katedri za arheologiju, a također i kao saradnik na Institutu za arheološka istraživanja u okviru Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nakon završetka projekta ista funkcija mu je produžena od strane Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali u funkciji volontera, gdje se zadržao do kraja školske 2015/2016. godine. Od 1. 11. 2016. godine, pa do 31. 3. 2018. godine radio je u JU Muzej Sarajeva u svojstvu muzejskog pedagoga i kustosa.

Edin Veletovac je do sada učestvovao na više okruglih stolova, naučnih skupova, simpozija i naučnih konferencija. Također je autor jedne knjige („Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta“), te stručni saradnik za kasnu antiku pri izradi druge („Historija Ilira“). Do sada je objavio više izvornih naučnih radova u uglednim bosanskohercegovačkim časopisima koji izlaze u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Filozofskog fakulteta. Pored toga, autor je više stručnih izložbi (ukupno pet) koje su rađene pod pokroviteljstvom JU Muzej Sarajeva i Udruženja BATHINVS, a radio je i na realizaciji nekolicine drugih. Radio je recenzije za stručne časopise poput Acta Illyrica (Udruženje BATHINVS) i Historijska misao (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli), te je bio stručni recenzent za monografska izdanja iz oblasti antičke historije.

Predsjednik je stručnog Udruženja BATHINVS koje se bavi proučavanjem prahistorijskog i antičkog razdoblja, a koje je do sada organizovalo više naučnih skupova, javnih predavanja i izložbi. Udruženje BATHINVS je također izdavač naučnog časopisa Acta Illyrica u okviru kojeg se objavljuju radovi koji se bave prahistorijskom i antičkom historijom i arheologijom.

dr. sc. Dženan Brigić, potpredsjednik

 

Dženan Brigić, MA je rođen 07. 3. 1991. godine u Tuzli. Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju završio je u mjesecu julu 2011. godine, gdje je iz oblasti Historija starog vijeka, diplomirao na temi „Cezarovi Galski ratovi“, nakon čega je stekao zvanje Bakalaureat historije. Master studij je upisao u septembru iste godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za historiju, nastavno usmjerenje. Na istom fakultetu uspješno je odbranio u septembru 2014. godine master tezu „Istočni dio Donje Panonije u protohistoriji i klasičnom periodu“. Trenutno je doktorant na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, gdje se aktivno bavi izučavanjem prahistorijskog perioda Bosne i Hercegovine. Tokom 2013. godine je kao jedan od izlagača učestvovao u organiziranju i implementiranju znanstvenog skupa na temu „Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta“, gdje je izlagao rad na temu „Narodi antičke Panonije“. U februaru 2014. godine je publicirana knjiga na istu temu pri čemu je Brigić jedan od koautora spomenute publikacije. Pored spomenutog skupa uzeo je učešće na nekoliko radionica, naučnih konferencija i međunarodnih simpozija (Wider Benefits of Cultural Heritage, Godine razvoja i integracije – 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dollabele u provinciji Dalmaciji, Tempus BiHerit konferencija, simpozij Josipa Kunkera u Požegi). Također uzeo je učešće na više arheoloških terena i istraživanja (Grabovik-Zaketuš (Srebrenik), Bapska-Gradac (Slavonija), Butmir (Sarajevo), Gorja Tuzla itd. Autor je više preglednih i stručnih radova objavljenih u recenzentskim časopisima. U toku akademske 2013/2014. godine, Dženan Brigić volontirao je kao demonstrator na Odsjeku za historiju na predmetima čiji je nosilac prof. dr. Salmedin Mesihović na oblasti Stari vijek na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Historija drevnih civilizacija i klasičnog doba I, Historija klasičnog doba II i Historija Ilira).

Ivana Božić, BA, sekretar

 

Ivana Božić, BA je rođena 12. 8. 1988. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i Opću-realnu gimanziju pri Katoličkom školskom centaru Sv. Josip. Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju završila je 2011. godine, gdje je iz oblasti Historija starog vijeka, diplomirala na temi „Nastanak grada Rima“, nakon čega je stekla zvanje Bakalaureat historije. Po završetku Prvog ciklusa studija, u oktobru 2011. godine, upisala je Master studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za historiju, naučno usmjerenje, oblast Stari vijek. Uža oblast njenog naučnog istraživanja veže se za latinsku epigrafiju, te stoga trenutno piše master tezu pod nazivom „Antički epigrafski spomenici Zapadne Hercegovine“. U sklopu obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, u maju 2013. godine, učestvovala je na znanstvenom skupu pod nazivom „Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta“ sa radom „Gornja Mezija – krajnja granica Ilirika“. Početkom 2014. godine radovi izlagani na spomenutom naučnom skup objavljeni su u vidu knjige čime Ivana Božić postaje jedan od koautora spomenute knjige. Također je kao dio organizatorskog tima i jedan od izlagača bila i na skupu „Godine razvoja i integracije – 2 000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u provinciji Dalmaciji“. Objavila je nekoliko prikaza stručnih knjiga iz oblasti epigrafije, te radove u studentskom časopisu Slovo. Saradnik je u postavljanju dvije izložbe. U toku akademske 2013/2014. godine, Ivana Božić je volontirala kao demonstrator na Odsjeku za historiju na predmetima vezanim za oblast Starog vijeka (Historija drevnih civilizacija i klasičnog doba I, Historija klasičnog doba II i Historija Ilira).

Sanda Hasagić Terzić, MA, osnivač

 

Sanda Hasagić Terzić je rođena 08. 02. 1990.  godine u Kaknju, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon završene srednje škole, upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.  Završni diplomski (magistarski) rad iz oblasti Starog vijeka na temu Utjecaj antičkih mitova na abrahamističke religije odbranila je u septembru 2014.  godine, čime stiče titulu magistra historije.  Iste godine u septembru upisuje doktorski studij na Odsjeku za historiju.  Uža oblast njenog naučnoistraživačkog rada veže se za religiju i kultove antičkog svijeta.  Tokom studija u okviru svojih vannastavnih aktivnosti učestovala na nekoliko radionica, naučnih konferencija i međunarodnih simpozija (Wider Benefits of Cultural Heritage,Godine razvoja i integracije – 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dollabele u provinciji Dalmaciji, Tempus BiHerit konferencija, Odnosi Bosne i Hercegovine sa njenim susjedima kroz historiju, Ciljevi i posljedice rimskog osvajanja današnje Bosne i Hercegovine, Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad, COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis…).  Također, autor je nekoliko preglednih i stručnih radova, te prikaza knjiga kao i recezent jedne knjige. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije na temu Rimske vojne jedinice-bitan faktor širenja religijskih predstava na tlu današnje Bosne i Hercegovine. Jedan je od utemeljitelja i član Udruženja „BATHINVS“.

dr. sc. Benjamina Londrc, osnivač

 

Benjamina Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Godine 2015. diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju. Dobitnik priznanja srebrena znacka Univerziteta u Sarajevu, za rezultate postignute tokom I i II ciklusa studija. Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2018. godine na temu: “Pretium (cijena) u klasičnom rimskom pravu”. Zaposlena kao docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, na katedri za Historiju države i prava. Autor više naučnih radova, članaka i prikaza. Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama.

Aldin Ćatić, MA, član

Aldin Ćatić rođen je u Hrasnici 19.10.1993. godine. Osnovnu školu završio je 2008. godine, a nakon toga upisao Četvrtu gimnaziju na Ilidži. Dalje školovanje nastavio je 2012. godine, kada upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu. Prvi ciklus studija na Odsjeku za historiju završen je odbranom dodiplomskog rada na temu „Breuci u ranom principatu“ . Nakon toga upisuje drugi ciklus studija na istoimenom odsjeku, nastavnički smjer.  Magistarski rad pod nazivom “Gornji tok rijeke Bosne u principatu (I – III stoljeća) odbranio je na FIlozofskom fakultetu u Sarajevu 2019. godine. Od 2018. godine član je Udruženja za proučavanje i promoviranje lirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”. Učestvovao je u organizaciji naučnog skupa povodom pedesetogodišnjice od smrti istaknutog arheologa Esada pašalića održanog u Sarajevu 2017. godine, te promociji izdanja udruženja BATHINVS 2018. godine. U drugom broju naučnog časopisa Acta Illyrica objavio je prikaz knjige “Rimski ratovi u Iliriku”, Danijela Džine i Alke Domić- Kunić. Također, u Radovima Filozofskog fakulteta iz 2019. godine, objavio je prikaz knjige “Geneza zla- Agrarna kriza: ekonomski i socijalni pad Republike”, autora Salmedina Mesihovića.

Arnela Selimović, MA, član

Arnela Selimović je rođena 27. marta 1994. godine u Srebrenici. Osnovnu školu je završila u Vogošći, a zatim Gimnaziju Obala u Sarajevu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirala je 2016. godine na temu „Municipium Malvesiatium“. Godine 2018. je odbranila završni magistarski rad „Područje istočnog dijela provincije Dalmacije u rimsko doba“. Područje njenog interesiranja je historija prostora današnje Bosne i Hercegovine u antičkom periodu. Jedan je od osnivača sarajevske sekcije International Students of History Association (ISHA).

 

Hadžiabdić Fadil

Hadžiabdić Fadil je rođen 02.03. 1997. godine u Sarajevu. U Olovu je završio osnovnu i srednju školu. Studijske 2015/2016. upisuje studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prvi ciklus studija okončava u septembru 2018. godine odbranivši dodiplomski rad na temu „Bratija“ pod mentorstvom doc.dr. Emira Filipovića. Ukupni prosjek ocjena na prvom ciklusu studija je 9.22. Nosilac je Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu. U školskoj 2018/2019. upisuje drugi ciklus studija na odsjeku za historiju pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Završni magistarski rad na temu Marcelin i Julije Nepot, doba „samostalne“ provinciije Dalmacije pod mentorstvom prof.dr. Salmedina Mesihovića uspješno je odbranio 15.09.2020. godine time uspješno okončavši drugi ciklus studija sa prosjekom ocjena 9.54. Tako je osigurao srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu za kombinovani uspjeh na prvom i drugom ciklusu studija. Dvostruki je dobitnik nagrade prof.dr. Esad Pašalić. Jedan je  od osnivača International students of history associaton (ISHA) sekcije Sarajevo koje je aktivan član bio za vrijeme studija. Također, član je udruženja Euro Clio HIP BiH (Udruženje profesora i nastavnika istorije/historije/povijesti i učestvovao je na više konferencija udruženja. Autor je više naučnih članaka i prikaza naučnih publikacija objavljenih u relevantnim naučnim časopisima, osim toga autor je i više članaka na portalu Intelektualno.ba. Učesnik je i više naučnih konferencija i radionica. U studijskoj 2018/2019., godina angažovan je kao demonstrator za stručnu i tehničku pomoć u organiziranju nastave na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Isti angažman je ponovio i  u studijskoj 2019./2020. Poznaje engleski jezik na visokom nivou te osnove klasičnog latinskog jezika.

Dženana Kahriman

Dženana Kahriman je rođena 10.07.1996. u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole, upisala je srednju školu „Gimnaziju Obala.“ Školske 2015/2016. obrazovanje je nastavila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju gdje je tri godine kasnije i diplomirala. Master studije upisala je na istom fakultetu. Završni magistarski rad na „Veliki ilirski ustanak u historiografiji Zapadnog Balkana u XX i XXI“ stoljeću mentorstvom doc.dr. Amre Šačić Beća i doc.dr. Almira Marića uspješno je odbranila u septembru 2020. godine i time uspješno okončala drugi ciklus. U akademskoj 2018/2019. i 2019/2020. učestvovala je u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za historiju. Osvojila je drugo mjesto 2019. godine na takmičenju “Prof.dr. Esad Pašalić, kao i prvo mjesto na nagradnom konkursu „In memoriam Esma Imširpašić.“ Također, učestvovala je na niz radionica koje je organiziralo Udruženje EuroClioHIP (Udruženje profesora i nastavnika istorije/historije/povijesti Bosne i Hercegovine) čiji je i član. Posebno vrijedi istaći trening seminar za nastavnike historije „Ratovi 1990-tih u učionici-Kako podučavati podijeljenu historiju za zajedničku budućnost“ te seminar „Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini-doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanje sa bosanskohercegovačkim kontroverzama.“ Godine 2019. u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu učestvovala je na radionici u okviru projekta University Peace Hubs: Peace-building Pedagogies in Higher Education (United Kingdom, Rwanda, Colombia, Bosnia and Herzegovna). Također, u martu 2020. godine je učestvovala u „Radionici za edukatore istorije o korištenju arhive Tribunala i Mehanizma u svrhu kreacije nastavnih materijala.“ Članica je udruženja ISHA Sarajevo- udruženja studenata historije. Autorica je dijela priručnika pod nazivom “U potrazi za bogatstvima u BiH” ispred “Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice“ , te nekoliko prikaza.

 

Nadzorni odbor

prof. dr. Salmedin Mesihović

 

Salmedin Mesihović je rođen 5. IV. 1975. god., u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U akademskoj 1995/1996. god. upisuje studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je i diplomirao u oktobru 1999. god., na temu “Glasinačka kultura”. Od aprila 2000. god. zaposlen je na istom Odsjeku kao asistent. Poslijediplomski studij iz arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je krajem 2001. god., i magistrirao na temu “Problem kulturne i etničke zajednice Autarijata” 7. VI. 2004. god. u Zagrebu. Naredne 2005. god. nastavio je školovanje na jednogodišnjem doktorskom studiju iz stare povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je na temi “Dezitijati: kulturna i narodnosno-politička zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba” 30. I. 2007. god. u Zagrebu. U martu 2009. god. izabran je u zvanje docenta na oblast stari vijek na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta, a u septembru 2013. god. je izabran u zvanje vanrednog profesora za istu oblast. Salmedin Mesihović je i duži vremenski period aktivan u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu Salmedin Mesihović je objavio 42 znanstvena rada i sljedeće knjige :
„ANTIQVI HOMINES BOSNAE“
„Revolucije stare Helade i Rimske Republike“
„Rimski vuk i ilirska zmija. Posljednja borba“
„Progresivizam“
„Popratna djela. Sabrani članci, opservacije, 34 komentara“
„Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta“
„Historija Autarijata“
“PROCONSVLES, LEGATI ET PRAESIDES. Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije”
“Ilirike”
“ORBIS ROMANVS (Udžbenik za historiju klasične rimske civilizacije)”
“Filipike”
“Historija Ilira”, koautorstvo
“Helenske apoikije u Italiji i Siciliji”
„Liberalna frakcija rimskog nobiliteta – Gaj Lelije i Scipion Emilijan -“
“Tito i mi – jučer, danas, sutra”, koautorstvo
Drugo izdanje knjige “Tito i mi – jučer, danas, sutra”, koautorstvo
“Helenske apoikije u Italiji i Siciliji”, II (printano) izdanje
„Liberalna frakcija rimskog nobiliteta – Gaj Lelije i Scipion Emilijan -“, II (printano) izdanje
„Geneza zla. Agrarna kriza : ekonomski i socijalni pad Republike“

prof. dr. Drago Župarić

 

DRAGO ŽUPARIĆ, rođen je 1964. god. u mjestu Vidovice kod Orašja – Posavska županija, Bosna i Hercegovina, gdje je završio i osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju završio je u Dubrovniku 1983. god., a studij teologije u Sarajevu na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi (danas Katolički bogoslovni fakultet) 1990. god. u trajanju  od 12 semestara. Poslijediplomski teološki studij pohađao je na Pontificia università Gregoriana u Rimu, gdje je 1995. god. magistrirao (licencijat) iz teologije. Studirao je latinski jezik i rimsku književnost, te grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, Filozofskog fakulteta u Zadru, gdje je diplomirao u siječnju 2003. god., stekavši stručnu spremu sedmog (VII/I) stupnja i stručni naziv: profesor latinskog jezika i rimske književnosti i profesor grčkog jezika i književnosti. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je 2009. god. s temom Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobije. Nekoliko godina je predavao latinski i grčki jezik u Katoličkim školskim centrima u Sarajevu i Travniku. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjeku za romanistiku, angažiran je od 8. 12. 2003. god., u početku kao vanjski suradnik predavajući Latinski jezik kao zajednički predmet, a trenutno je u zvanju izvanrednog profesora. Nositelj je većine kolegija na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost, a djeluje i kao vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Sarajevu. Izdao je dvije knjige: Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji (2009.) i Kršćanski latinisti (2016.). Bio je suurednik zbornika radova Za slobodu pozvani (2013.) i član je redakcije godišnjaka udruženja BATHINVS. Aktivno je sudjelovao na nekoliko simpozija, znanstvenih skupova i kolokvija, u tuzemstvu i inozemstvu. Objavio je nekoliko znanstvenih i preglednih radova iz područja antičke književnosti i teologije.

Doc. dr. Amra Šačić Beća

 

Amra Šačić Beća je rođena 1986. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Doktorirala je 2016. Godina na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani na Odsjeku za historiju (zgodovinu), stručno polje rimska provincijalna historija  i epigrafija. Zaposlena je u zvanju docenta  na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za historiju, oblasti Stari vijek. Nosilac je kolegija Bosna i Hercegovina u antičko doba i Historija Ilira. Amra Šačić Beća je uzela učešće na više naučnih konferencija. Autor je više naučnih radova iz oblasti  rimske provincijalne historije  i latinske  epigrafija, te bila koautor dvije stručne knjige. Njeni radovi su citirani u epigrafskim bazama Epigraphische Datenbank Clauss i Ubi Erat Lupa (u okviru EU-project EAGLE – Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy). Član je redakcije stručnog časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (knjiga: Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). Urednik je drugog broja časopisa Acta Illyrica (Godišnjak Udruženja BATHINVS). Autor je više stručnih recenzija za monografiska izdanja iz oblasti antičke historije u zemlji i regiji. Od 2014. godine član je nadzornog odbora Udruženja BATHINVS i aktivno učestvuje u svim projektima Udruženja.