PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE: Bitka za Ilirik/Battle for Illyricum (Prof. dr. Salmedin Mesihović)

Knjiga “Bitka za Ilirik” je drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige “Rimski vuk i ilirska zmija. Posljednja borba” . Kao i u prvom izdanju, i “Bitka za Ilirik” za svojuosnovnu temu prvi rat koji je zahvatio kompletan prostor današnje Bosne i Hercegovi-ne, a koji je u svojoj cjelosti historijski dokumentiran. Tri i po godine Velikog Ilirskogustanka su predstavljale i konačni raskid sa prapovijesnim i protohistorijskim razdoblji-ma i ulazak u historijsko doba. Uzroci ustanka su zadirali u samu osnovu načina rimskeuprave i posebno eksploatacije provincije Ilirik, i bili su primarno ekonomske prirode.Rimska središnja uprava jednostavno nije uspijevala ili nije stizala da se temeljitije po-sveti stanju u relativno ekonomski i kulturno zaostalijoj provinciji kao što je tada bioIlirik. Kao povod Ustanku je poslužila naredba o mobilizaciji domorodačkih mladićau redove auksilijarnih jedinica koji su trebali da ostvare posljednji planirani čin Augu-stove strateške politike na europskom kontinentu. Odmah nakon pobune unovačenihdomorodaca, vatre ustanka su se proširile neviđenom brzinom. Kako bi se preduprije-dio totalni gubitak Ilirika i spriječilo izbijanje ustanika na sjeveroistočne granice Italije,Rimljani su morali zaustaviti već pokrenutu operaciju zauzimanja kraljevstva Marko-manije, odnosno konačnog potčinjavanja Germanije zapadno od rijeke Elbe.Ustanak u Iliriku je izrodio i stvaranje jedinstvenog vojno-političkog Saveza pobu-njenih naroda i politija, kao prve poznate autohtone političke i protodržavne pojave iorganizacije koja bi objedinila veći dio današnjeg Iliroslavenskog prostora. Veliki Ilirskiustanak i stvaranje zajedničkog Saveza su za tadašnji vladajući establishment u Rimu predstavljali veliku opasnost. U prvom redu riječ je o provinciji u neposrednoj blizi-ni Italiji, metropole cjelokupne Imperije. Zatim ustaničke snage su bile organizirane ibile su vrlo brojne. Težak rat u “neposrednom dvorištu” Italije je na svjetlo dana iznio i sve proturječnosti augustovskog režima, pa se počelo i javno iznositi nezadovoljstvoodređenim mjerama i postupcima vlade. Zato se rat morao završiti u potpunosti pobje-donosno za Imperiju, i zato su angažirane enormne vojne snage. Ipak je tek izdaja viso-ko rangiranog ustaničkog dužnosnika, dovela do ubrzanja sloma jedinstvenog Saveza i pacifiziranja panonske komponente ustanka. Godinu dana kasnije slomljen je i otpor ubrdsko-planinskom dinarskom pojasu. I pored činjenice da je ustanak ugušen, posljedi-ce historijskog procesa oličenog u Velikom Ilirskom ustanku osjećale su se još stoljećimanakon njegovo završetka, a i danas ovaj Ustanak predstavlja značajno vrelo inspiracije iznačajan međaš u historiografskim istraživanjima.Sam sadržaj teksta prvoga izdanja je iz razloga novih rezultata istraživanja, novihtehnološko-informacijskih i novih spoznaja je u izvjesnom mjeri modificiran, ali ne to-liko da bi izmijenio osnovnu nit narativa i glavne zaključke (npr. o uzrocima i poslje-dicama Velikoga Ilirskog ustanka). U glavni sadržaj teksta su inkorporirani određeni prilozi, kao što su “Desitijatski bog Mars”, “Ilirologija”, “Hrestomatija literarnih vrela”, adjelo je značajno obogačeno novim kartama, ilustracijama i slikama.Zanimljivo je da se smatralo shodnim da se u okviru teksta na više mjesta predložii obrazloži korištenje, iliroslavenskog imena kao skupnog naziva za autohtone nacije,narode i zajednice, umjesto dosadašnjeg jugoslavenskog/jugoslovenskog, zapadnobal-kanskog, štokavskog, ili nekih kovanica koje bi u sebi sadržavale imena svih lokalnihnacija, zajednica i zemalja

 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski