Rimsko naselje Aquae S(…) smješteno je na lijevoj obali rijeke Željeznice, na početku ilidžanskog naselja Lužani. U periodu vladavine Rimskog carstva, predstavljalo je najznačajnije naselje u Sarajevskom polju. Iako je nemoguće preciznije datirati nastanak naselja, pretpostavlja se da je ono podignuto u I vijeku n.e kada se vladavina Rima na ovim prostorima definitivno učvrstila. Naselje svoj vrhunac doživljava za vrijeme III i IV stoljeća, odnosno u vremenu kada je Rim u značajnoj mjeri učvrstio svoju vlast i kada je počela urbanizacija ovih krajeva. Na osnovu istraživanja iznesene su pretpostavke se da je Ilidža planski nastala u vrijeme vladavine cara Marka Aurelija (161.-180. n.e.). i da je to period kada veliki broj vojnih veterana naseljava ovaj prostoror Ilidže čime je njena populacija rasla. Prilikom jednog od monogobrojnih istraživanja naselja, pronađen je natpis postavljen u čast caru Dioklecijanu, zahvaljujući kojem se došlo do naziva lokaliteta. Na natpisu se moglo vidjeti ime grada Aquae S…. , što bi pretpostavljalo da postoji još slova koja su nažalost tokom vremena uništena.

> Više informacija o mozaicima i spomenicima možete pronaći u:

 

BUSULADŽIĆ 2008. : Adnan Busuladžić, Umjetnost antičkih mozaika na tlu Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej BiH, Sarajevo

MESIHOVIĆ 2008. : Salmedin Mesihović, INSCRIPTIONES LATINARVM SARAEVONENSIS“ (sa kraćim pregledom naseobinske kulture u antičko doba) – doprinos historiji sarajevskog područja u antičko doba, Historijska traganja I, Institut za historiju, Sarajevo, 9 – 68

 

> Više informacija o Ilidži u rimskom periodu:

BOJANOVSKI 1988.: Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, CBI 4, Sarajevo